Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu  www.frosch-eko.sk

 • Úvodné ustanovenia
 • Používateľský účet
 • Vznik zmluvy
 • Dodanie tovaru
 • Cena tovaru a platobné podmienky
 • Odstúpenie od zmluvy
 • Zodpovednosť za vady, reklamácie
 • Ochrana osobných údajov
 • Riešenie spotrebiteľských sporov
 • Záverečné ustanovenia

Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, so sídlom Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 53867.

Poštovná adresa pre doručovanie je ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, prípadne adresa sídla spoločnosti. Elektronická adresa predávajúceho je froscheko@ergotep.cz. Telefónne číslo predávajúceho je +420 469 660 912.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú pre zmluvné vzťahy uzatvárané v internetovom obchode www.frosch-eko.sk (ďalej len „webové stránky“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, so sídlom Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 53867.
 2. Predávajúcim je Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, so sídlom Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: C 53867 (ďalej len „predávajúci“). 
 3. Zástupcom predávajúceho je družstvo ERGOTEP, družstvo invalidů, IČ: 259 97 815, so sídlom Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, spis. zn.: Dr 1084, ktorá zabezpečuje správu skladov predávaného tovaru, objednávok zákazníkov, reklamácií a vrátení, platieb.
 4. Poštovná adresa pre doručovanie je ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, prípadne adresa sídla spoločnosti. Elektronická adresa predávajúceho je froscheko@ergotep.cz. Telefónne číslo predávajúceho je +420 469 660 912.
 5. Kupujúcim je buď spotrebiteľ (pričom spotrebiteľom je v zmysle občianskeho zákonníka každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje) alebo iná osoba, t. j. podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
 6. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito VOP (účinnými ku dňu odoslania objednávky kupujúcim).

II. Používateľský účet

 1. Na webových stránkach sa kupujúci môže registrovať do používateľského účtu, ktorý môže ponúkať rôzne výhody. Kupujúci môže tento používateľský účet používať v rámci procesu objednávania, ale môže nakupovať aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii do používateľského účtu je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akýchkoľvek zmien je kupujúci povinný ich v používateľskom účte aktualizovať. Údaje uvedené v používateľskom účte považuje predávajúci za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom (e-mailovou adresou) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť týchto prístupových údajov a chrániť ich pred zneužitím. Ak sa kupujúci domnieva, že prístupové údaje mohli byť odcudzené alebo zneužité, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zneužitie používateľského účtu treťou stranou.
 4. Používateľský účet je určený pre osobu, ktorá si ho zaregistrovala, nie pre tretie strany.
 5. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, najmä ak ho kupujúci dlhšiu dobu nepoužíva (najmenej 3 roky) alebo ak kupujúci poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo VOP.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet a internetový obchod nemusia byť k dispozícii nepretržite, najmä z dôvodu nevyhnutnej údržby.

III. Vznik zmluvy

 1. Dodávka tovaru sa uskutoční len na základe objednávky, ktorú kupujúci urobí prostredníctvom objednávkového formulára podľa platnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webových stránkach predávajúceho. Objednávku možno uskutočniť aj telefonicky. V takom prípade je objednávkový formulár vyplnený na základe telefonickej objednávky kupujúceho a predávajúci ho odošle kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu, pričom kupujúci ho následne potvrdí a odsúhlasí aj tieto VOP. Iba takto potvrdená objednávka sa považuje za objednávku zo strany kupujúceho a riadi sa všetkými ustanoveniami týchto VOP.
 2. Každá objednávka musí obsahovať minimálne tieto základné údaje:
  1. identifikačné údaje kupujúceho – jeho meno, priezvisko, adresu bydliska, emailové adresy, telefónne čísla;
  2. identifikáciu tovaru podľa ponuky predávajúceho;
  3. požadované množstvo tovaru;
  4. cenu;
  5. miesto dodania, ak miesto dodania nie je uvedené, považuje sa zaň adresa bydliska kupujúceho;
  6. výber spôsobu doručenia vrátane súhlasu s nákladmi na doručenie.

Ak objednávka neobsahuje požadované informácie, nepovažuje sa za riadnu objednávku a nie je možné ju tak, ako bola kupujúcim odoslaná, potvrdiť. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, aby boli nedostatky v objednávke odstránené.

 1. Pred záväzným odoslaním objednávky môže kupujúci ľubovoľne kontrolovať a meniť akékoľvek údaje.
 2. Kupujúci odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednávka zaväzujúca k platbe“.
 3. Objednávka je doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej komunikácie (kliknutím na tlačidlo “Objednávka zaväzujúca k platbe“). Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) do 24 hodín od jej odoslania, a to emailom na adresu froscheko@ergotep.cz, avšak len v prípade, ak je zrušenie objednávky doručené predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie objednávky.
 4. Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne (zvyčajne do 24 hodín od jej prijatia) potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Súčasťou potvrdenia prijatia objednávky je zvyčajne aj potvrdenie samotnej objednávky. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku aj samostatne. K potvrdeniu objednávky sú vždy priložené tieto VOP v platnom znení vo formáte pdf.
 5. Doručením objednávky predávajúcemu dochádza medzi zmluvnými stranami k uzavretiu kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“). Pritom platí, že ponuka tovaru uverejnená na webových stránkach www.frosch-eko.sk je platná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho ju plniť.
 6. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku alebo jej časť a zároveň od zmluvy alebo jej časti odstúpiť v týchto prípadoch:
  1. tovar sa pred odoslaním poškodí;
  2. výrazne sa zmenila cena dodávateľa tovaru;
  3. existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý nemožno od predávajúceho spravodlivo požadovať potvrdenie objednávky a plnenie zmluvy. Ak táto situácia nastane, predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje kupujúceho, aby sa s ním dohodol na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu a predávajúci objednávku nepotvrdil, bude táto suma kupujúcemu vrátená, a to najneskôr do 14 dní od oznámenia o nemožnosti potvrdenia objednávky.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.
 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny (vrátane nákladov), najskôr však okamihom dodania tovaru kupujúcemu.
 9. V prípade, že by došlo na strane predávajúceho k zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webových stránkach alebo v priebehu objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar za túto zjavne nesprávnu cenu dodať. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o tejto chybe a zašle mu e-mailom zmenenú ponuku. Táto zmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá až po potvrdení kupujúceho, že s novou cenou súhlasí.

IV. Dodanie tovaru

 1. Tovar sa dodáva na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke. Kupujúci si môže zvoliť iné miesto dodania, než ktoré uviedol ako adresu svojho bydliska. V takom prípade kupujúci uvedie v objednávkovom formulári toto miesto dodania a kontaktnú osobu oprávnenú na prevzatie tovaru na tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto úhrady kúpnej ceny, ak nie je uhradená inak. 
 2. Miesto a termín dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu v potvrdení objednávky.
 3. Obvyklá dodacia lehota sú 3 pracovné dni. Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota môže byť až 30 dní, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej komunikácie pri potvrdení objednávky predávajúcim alebo bez zbytočného odkladu po tomto potvrdení. V prípade, že predávajúci nedodá tovar do 30 dní a medzi predávajúcim a kupujúcim nebola dohodnutá iná dodacia lehota, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu.
 4. Tovar sa dodáva týmito spôsobmi:
  1. prostredníctvom zmluvného dopravcu/prepravcu;
  2. prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej aj ako „poštou“),
  3. ďalšími spôsobmi uvedenými na webových stránkach


Aktuálny zoznam možných spôsobov doručenia a ich cien nájde kupujúci vždy na: https://frosch-eko.sk/dodacie-a-platobne-podmienky/

 1. V prípade, že je spôsob dodania tovaru dohodnutý na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom dodania a dopravy.
 2. V prípade, že kupujúci nie je zastihnutý na mieste dodania, zanechá dopravca oznámenie a pokúsi sa s kupujúcim dohodnúť (napr. telefonicky alebo iným vhodným spôsobom) na inom termíne dodania. Ak tovar doručuje držiteľ poštovej licencie a kupujúci nie je zastihnutý na mieste dodania, uplatňujú sa pravidlá dodania stanovené držiteľom poštovej licencie. Akékoľvek dodatočné náklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu na jeho žiadosť.
 3. Tovar sa dodáva v bežnom balení od výrobcu. Ak si to povaha objednaného tovaru vyžaduje, spolu s objednaným tovarom sa dodáva návod na použitie. Po zaplatení tovaru je kupujúcemu e-mailom zaslaná faktúra vo formáte PDF s náležitosťami daňového dokladu.
 4. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru alebo v okamihu, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neurobil.
 5. Pri prevzatí tovaru od dopravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom nakladaní so zásielkou, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

V. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je cena uvedená v aktuálnej ponuke predávajúceho na www.frosch-eko.sk platná v deň odoslania objednávky kupujúcim. Cena výrobku je uvedená vrátane DPH. Cena sa stáva záväznou po uzavretí zmluvy.
 2. Úhrada kúpnej ceny je možná týmito spôsobmi:
  1. dobierkou pri doručení objednaného tovaru poštou;
  2. v hotovosti pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu;
  3. bezhotovostne na bankový účet uvedený na webových stránkach predávajúceho alebo v rámci objednávky,
  4. prípadne ďalšími spôsobmi uvedenými na webových stránkach.

Prehľad platobných metód a ďalšie informácie o platbách nájde kupujúci vždy aktuálne na: https://frosch-eko.sk/dodacie-a-platobne-podmienky/

 • Platby kúpnej ceny uskutočnené bezhotovostnou formou sa považujú za uskutočnené okamihom ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktoré sa podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim majú uskutočniť v hotovosti, sa považujú za uskutočnené okamihom ich zaplatenia osobe k tomu poverenej predávajúcim alebo pracovníkovi držiteľa poštovej licencie alebo pracovníkovi zmluvného prepravcu.
 • Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Cena balného, ak nie je zahrnutá v kúpnej cene, a náklady na dodanie tovaru sú vždy uvedené samostatne v rámci objednávkového procesu a kupujúci sa s nimi môže jasne oboznámiť pred uzatvorením zmluvy.

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

 1. Kupujúci – spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci počas tejto lehoty odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ak sa tovar zasiela vo viacerých zásielkach, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta až od prijatia poslednej zásielky. Ak sa tovar dodáva pravidelne, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od doručenia prvej dodávky.
 2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade:
  1. Ak bol tovar upravený podľa jeho želania alebo pre jeho osobu, najmä v prípade tovaru na mieru;
  2. Ak ide o tovar, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia, a ktorý bol predávajúcim dodaný v zapečatenom obale a kupujúci tento obal rozbalil.
 3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu, v ideálnom prípade korešpondenčne na adresu ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 444, Proseč, alebo na emailovú adresu reklamace@ergotep.cz, prípadne na adresu sídla spoločnosti. Kupujúcemu sa odporúča, aby v odstúpení od zmluvy uviedol údaje jednoznačne identifikujúce príslušnú zmluvu, najlepšie číslo a dátum objednávky, dátum prevzatia tovaru a číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je možné si ho stiahnuť aj tu.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa čl. 6.1. týchto VOP, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, zaslať alebo odovzdať predávajúcemu všetko, čo bolo pre neho plnené. Ak to už nie je možné (napr. medzitým došlo k zničeniu tovaru alebo k jeho opotrebovaniu či poškodeniu), je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škodu spôsobenú takýmto zničením, poškodením alebo opotrebovaním. Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.
 5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa čl. 6.1. týchto VOP, znáša náklady na vrátenie tovaru, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovnou cestou.
 6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa čl. 6.1. týchto VOP, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci tovar odovzdá  predávajúcemu alebo preukáže, že mu tovar odoslal.
 7. Kupujúci je oprávnený si tovar vyskúšať, ale iba tak, aby sa zoznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou podobne, ako by to urobil v kamennom obchode. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, pričom predávajúci je tak oprávnený vrátiť kupujúcemu sumu zníženú o náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu za účelom jeho ďalšieho predaja inému zákazníkovi.
 8. Ak kupujúci dostane za tovar objednaný za určitú cenu ako odmenu aj iný tovar (ako darček), vzťahuje sa odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.1 týchto VOP aj na tovar dodaný ako darček. Kupujúci je v takom prípade povinný vrátiť všetok tovar dodaný v rámci príslušnej zmluvy.

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi v platnom znení, ktoré upravuje občiansky zákonník a detailne aj tieto VOP.
 2. Kupujúci tovar podľa možností skontroluje čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim tovar:
  1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým kupujúci súhlasil,
  3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, ak je pre tovar potrebný.
 4. Ďalej predávajúci zodpovedá za to, že okrem dohodnutých vlastností:
  1. Je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania sa v danom odvetví, pokiaľ takéto technické normy neexistujú,
  2. Tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na základe reklamy alebo označenia,
  3. Je tovar dodaný s príslušenstvom vrátane obalu a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať,
  4. Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ktoré predávajúci poskytol pred uzavretím zmluvy.

Za posledné štyri body predávajúci nenesie zodpovednosť, ak predávajúci pred uzavretím zmluvy jasne upozornil kupujúceho na to, že vlastnosť tovaru sa líši, a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chybného plnenia, ktoré sa vyskytne na tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa vada vyskytne v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar mal vadu už pri prevzatí, ak to povaha tovaru alebo vady nevylučuje.
 • Predávajúci zodpovedá aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú podľa zmluvy vykonal predávajúci alebo niekto iný na jeho zodpovednosť.
 • Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak vadu sám spôsobil. Bežné opotrebenie spôsobené bežným používaním nie je vadou tovaru.
 • Pri použitom tovare nie je vadou opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania. Ak kupujúci kúpi použitý tovar, môže uplatniť práva z chybného plnenia len v lehote jedného roka od prevzatia takéhoto tovaru.
 • V prípade, že kupujúci vytkol vadu oprávnene, dvojročná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia neplynie po dobu, keď kupujúci nemohol vec užívať (napr. počas reklamačného konania).
 • Ak o to kupujúci požiada, predávajúci mu písomnou formou potvrdí, v akom rozsahu a na akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z chybného plnenia. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačné údaje, prípadne ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak tomu nebráni povaha tovaru, môže byť takéto potvrdenie nahradené dokladom o kúpe, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.

Reklamácia a jej postup:

 1. Reklamáciu môže kupujúci podať e-mailom na: reklamace@ergotep.cz alebo formou listu na adresu ERGOTEP, d.i., Zábořská 93, Záboří, PSČ 539 44, Proseč, prípadne tiež na adresu predávajúceho: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5.
 1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vždy dodať kompletný tovar tak, ako ho prevzal od predávajúceho, a poskytnúť tieto informácie:
  1. Kontaktné údaje kupujúceho,
  2. Údaje o objednávke,
  3. Popis vady tovaru,
  4. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
 2. Ak má tovar vady, t. j. ak tovar nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.3. a 7.4., môže kupujúci požadovať:
  1. dodanie nového tovaru bez vád, alebo
  2. opravu veci,

pokiaľ kupujúcim zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom. V takom prípade môže predávajúci odmietnuť odstrániť vadu, najmä vzhľadom na povahu alebo závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

 1. Kupujúci môže v nižšie uvedených prípadoch požiadať tiež o primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy:
  1. Ak predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranom čase po upozornení na ňu tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti,
  2. Ak sa vada objaví opakovane (trikrát a viac),
  3. Ak je vada podstatným porušením zmluvy,
  4. Ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo iných okolností zrejmé, že predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ju neodstráni bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.
 2. Ak vada tovaru nie je zásadná, kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy.
 3. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu a súhlasil s tým alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Za prípady, kedy kupujúci vadu sám spôsobil, sa môžu posudzovať napríklad prípady, keď vada vznikla v dôsledku: a) použitia tovaru v rozpore s návodom na použitie, b) nesprávnej montáže alebo demontáže tovaru, c) neoprávnenej opravy alebo zmeny tovaru, d) nárazu, pádu alebo iného mechanického poškodenia tovaru (napr. poškriabanie povrchu tovaru).
 4. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 5. Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že predávajúci nedodrží 30-dňovú lehotu, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 6. Kupujúci má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pokiaľ bola oprávnená a uznaná, pričom tieto náklady sa rozumejú ako tie najnižšie možné. O preplatenie nákladov musí kupujúci požiadať do 1 mesiaca od skončenia lehoty na uplatnenie reklamácie vady, inak mu nemusia byť priznané.
 7.  Kupujúci je povinný si pred prvým použitím tovaru prečítať návod na použitie, ak bol dodaný spolu s tovarom alebo zaslaný elektronicky, a je povinný sa týmto návodom riadiť.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracováva v súlade s právnymi predpismi a náležite ich chráni.
 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; na tieto účely mu môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov predané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 3. Všetky informácie o spracovaní osobných údajov ku ktorému dochádza na webových stránkach, nájdete v dokumente Zásady spracovania osobných údajov.

IX. Riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov pri ponúkanom tovare sa kupujúci môže obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, IČO: 00020869, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 21, ktorej webová stránka sa nachádza na adrese www.coi.cz, a www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz, telefón: + 420 296 366 360., a to do 1 roka odo dňa, kedy uplatnil u predávajúceho právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu. Na podávanie sťažností alebo riešenie zmluvných sporov týkajúcich sa tovaru zakúpeného kupujúcim od predávajúceho a na vyhľadávanie orgánu alternatívneho riešenia sporov môže kupujúci využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 3. Všetku písomnú korešpondenciu môže predávajúci a kupujúci doručovať prostredníctvom e-mailu.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa na strane predávajúceho vyskytnú neodstrániteľné prekážky, ktoré predávajúci nezavinil a ktoré bránia plneniu jeho záväzkov voči kupujúcemu, má predávajúci právo jednostranne písomne odstúpiť od zmluvy a je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy alebo za škodu spôsobenú týmto nesplnením, ak k nesplneniu záväzkov došlo v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým predávajúci nemohol zabrániť. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vyplývajúce zo zmlúv, ktoré kupujúci uzavrel s inými osobami, najmä za následné a nepriame škody.
 2. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči predávajúcemu voči akýmkoľvek pohľadávkam predávajúceho voči kupujúcemu.
 3. Na posúdenie všetkých ustanovení uzavretej zmluvy a prípadných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je rozhodné právo Českej republiky a príslušné sú súdy Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od VOP, môžu byť dohodnuté v samostatnej zmluve. Všetko, čo je v zmluve dohodnuté odlišne, má prednosť pred ustanoveniami VOP.
 5. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, nahradí sa neplatné ustanovenie ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 6. Aktuálne znenie týchto VOP je uverejnené na internete a odkaz na ich úplné znenie (internetová adresa, na ktorej je možné získať úplné znenie) je uvedený v každom objednávkovom formulári/zmluve. Predávajúci taktiež zašle kupujúcemu znenie VOP pri uzatvorení zmluvy v elektronickej podobe. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci svoj výslovný, úplný a bezvýhradný súhlas so znením aktuálnych VOP. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP s účinnosťou od ním určeného dátumu, pričom tento dátum nesmie predchádzať dátumu zverejnenia ich nového znenia na internete. Ak zmluva obsahuje úpravu práv a povinností zmluvných strán odlišnú od znenia týchto VOP, má prednosť znenie zmluvy.
 7. Ak nie je uvedené inak, ceny sú uvedené vrátane DPH v platnej výške.
 8. Všetky práva k internetovému obchodu a webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a iného obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať e-shop alebo jeho časti bez súhlasu predávajúceho.
 9. Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo webových stránok alebo v dôsledku ich používania v rozpore s ich účelom. Pri používaní internetového obchodu a webových stránok nesmie kupujúci používať postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich prevádzku, ani nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla kupujúcemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať alebo neoprávnene používať programové vybavenie alebo iné súčasti, ktoré tvoria internetový obchod a webové stránky, alebo používať ich alebo ich časti či softvérové vybavenie spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich určením alebo účelom.
 10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2023.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE

Hľadanie

Hľadajte medzi produktmi či našimi článkami.

Top produkty